Spaltistene

-

228/I over ti år har Traumeenheten ved Betania gjort det som offentlig psykiatri har unnlatt å gjøre: De har latt voksne som ble seksuelt misbrukt som barn få bearbeide traumene sine under forutsigbare rammer som døgnpasienter. At behandlingstilbudet alltid har hatt venteliste betyr at det er etterspurt, at det dekker et behov. Kritikk fra Helsetilsynet og tendensiøse avisoppslag har ført til nedleggelse av tilbudet. Familien til ei jente som tok livet sitt ett år etter innleggelse, mente Traumeenheten hadde opptrådt uansvarlig. Det er forståelig. Siden 2011 har 16 personer tatt livet sitt mens de var under behandling ved Stavanger Universitetssjukehus. Det er mest i landet. Helsetilsynet har krevd tiltak, ingen har krevd nedleggelse. Det er også forståelig. Skulle en helseinstitusjon bli nedlagt når alvorlige avvik forekommer, ville vi hatt få slike institusjoner igjen her til lands.Med etableringen av Traumeenheten, stakk Betania hånda ned i minst fire store vepsebol. Det første er fagtradisjon. En ny tilnærming fra en privat aktør ble ikke møtt med åpne armer av institusjonen som før hadde vært enerådende om å definere den rette veien til et bedre liv. Tradisjonell psykiatrisk døgnbehandling er opptatt av symptomer og symptombehandling med bl.a. medikamenter. Den har liten erfaring med symptomforverring. Det anses som uønsket fordi det skaper uro og uro betyr merarbeid for lavt bemannede avdelinger. Traumeenheten har fokus på hva vi har opplevd og lar opplagrede følelser og uro få komme til uttrykk. Der finnes heller ingen regler for hva vi brukere kan snakke om, hvor og med hvem. Vi får snakke fritt. Og uansett tid på døgnet, får vi først tilbud om å snakke med en ansatt om vi trenger det. Pille er andrevalget. Jeg tok ingen piller.Det andre vepsebolet, er økonomi. Døgnbehandling er dyrt og landet over legges sengeplasser ned. Målet er mest mulig poliklinisk behandling. Men når utrygghet er den største følelsen i livet, er tid og ivaretagelse viktig for å få trygghet til omgivelsene og tillit til behandlerne. Jeg turte å skru opp lokket ned til vonde minner fordi jeg visste at jeg ikke måtte ut i hverdagen etterpå.Det tredje er tabuet. Nær familie kan synes det er problematisk å ha en av sine innlagt ved traumeenheten. Det blir så tydelig hva som er årsaken. Ved innleggelse i ordinær psykiatri kan man ymte om nerver og ferdig med det. Og overgriperne? De trives med et fortsatt tabu og fokus på falske minner.Det fjerde vepsebolet er psykodrama. Utøyaoverlevende fikk tilbud om eksponeringsterapi. De kunne besøke øya på nytt, eller bli med politiet på skytetrening. Mange så det som en mulighet til å møte sin egen angst. Hvordan la en overgrepsutsatt få møte sin egen angst? Etter brukernes ønske, valgte Betania psykodrama. Jeg møtte engang en sterk motstander av metoden, vedkommende satt i styret til Helse Midt Norge HRF. Han vedgikk at han aldri hadde deltatt, eller sett et psykodrama. Metoden har vært til god hjelp i min prosess.Før trodde jeg ukritisk på negative medieoppslag om Traumeenheten og forsto ikke hvordan noen kunne søke seg dit. De kunne umulig vite sitt eget beste. Helt til jeg sjøl fikk nok av år med poliklinisk behandling som ikke hjalp. Jeg stolte på legens anbefaling, ventet 1 ½ år og fikk utvidet min horisont på mange vis de ti ukene jeg var der. Men de tre psykologene og psykologspesialisten som skriver i Adressa (11.03.14:) «Slik fagmiljøet ved Betania Malvik har vært beskrevet gjennom media de siste årene er vi i økende grad bekymret for at dette traumetilbudet ikke fungerer slik det burde», har nok ikke behov for innleggelse. De vil derfor ikke få utvidet sin horisont. De gjør slik jeg gjorde, de tror uten å vite.Har mangfold og nytenking trange kår i norsk helsevesen? Lars Monsen vil trolig mene det. Han dro til Tyskland, da Norsk Borreliose Senter ble stengt. Eksperter mente behandlingen kunne ha alvorlige bivirkninger. Hvorfor trosset Monsen likevel disse ekspertene? Visste han ikke sitt eget beste? Jo, han trosset dem fordi han kjente at behandlinga hjalp. Brukere av Traumeenheten har også trosset kritiske eksperter. Fordi vi ønsker oss et bedre liv og fordi vi kjenner at behandlinga hjelper. Jeg vet om overgrepsutsatte som har dratt utenlands fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp her hjemme. Når Traumeenheten nå blir nedlagt, vil trolig flere gjøre det samme.Seksuelle overgrep er en studie i makt og avmakt. Jeg vet hva det vil si å være prisgitt en overmakt som setter seg sjøl foran alt. Mitt behov for trygghet ble ignorert, respekt for mine intimgrenser fantes ikke, og protester møtte døve ører. Lærdommen var at andres behov er viktigere enn mine.Jeg hadde en kontaktsykepleier ved Traumeenheten som stadig spurte; «Er det noe du trenger?» Den første tida var spørsmålet så urovekkende at jeg tok det opp med henne. Hun sa hun spurte meg for å sette meg på sporet av en viktig tanke i ethvert menneskes liv: Hva trenger jeg? Mot slutten av oppholdet klarte jeg å svare henne, i stedet for å bli vippet av pinnen. Miljøarbeideren Kirsten var en av mange meget kompetente fagfolk, psykodramalederen inkludert, som hjalp meg i bearbeidelsen og til å forstå meg sjøl. Det gjør godt å endelig forstå seg sjøl. Sjølforakten forsvant, skammen også, og jeg begynte å føle at jeg var et bra menneske. Jeg ble derimot dårligere en periode. Å rense gamle, betente sår gjør vondt. Men forverring gir mening, når du får renset ut det som er livshemmende. Kreftbehandling gjør folk sykere den også, men det er allment kjent og derfor godtatt.Avmakt er ingen stor følelse i livet mitt lenger. Men den dukker opp når jeg med ujevne mellomrom møter unyanserte framstillinger av Traumeenheten. Hjelper det å by på motstand, når overmakta er så stor? Møter jeg døve ører når jeg sier at mennesket er sammensatt og traumer etter seksuelle overgrep er komplekse, og at noen derfor trenger mer enn poliklinisk behandling for å få et bedre liv? Jeg vet ikke.Jeg vet at alt jeg ønsket var et bedre liv, og det fikk jeg. Takket være Traumeenheten. Wenche Rothaug, hjemmeværende adjunkt
a-onske-seg-et-bedre-livI over ti år har Traumeenheten ved Betania gjort det som offentlig psykiatri har unnlatt å gjøre: De har latt voksne som ble seksuelt misbrukt som barn få bearbeide traumene sine under forutsigbare rammer som døgnpasienter.
Read MoreWenche Rothaug
145/ I ti år har arbeidstagere fra en rekke østeuropeiske land gjennom EØS-avtalen hatt tilgang til Norge. Det er ulike meninger om EØS-avtalen. Der er imidlertid lett å være enig om at på noen områder utfordrer konsekvensene av arbeidsinnvandringen standarden arbeidsmiljøloven sier vi skal ha på norske arbeidsplasser. Kampen om håndhevelsen av arbeidsmiljøloven handler også om kampen mot organisert kriminalitet. Sist uke hadde jeg anledning til å følge en av Arbeidstilsynets dyktige inspektører på uanmeldt besøk på en byggeplass. Det hadde startet med tips fra forbipasserende som hadde sett stillaser som åpenbart ikke var i tråd med reglene. Det kunne vi bekrefte før bilmotoren var slått av etter ankomst. Hvis så elementære ting ikke er i orden, er det som regel mer. De polske arbeiderne på stedet manglet ID-kort de er pålagt å ha. Besøket påviste også en del andre ting som måtte rettes. Dessverre er dette ikke det verste som avsløres på tilsyn. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2013 hele 16000 tilsyn på norske arbeidsplasser. 65 prosent av besøkene endte med en reaksjon. Det tallet er ikke representativt for hele arbeidslivet, siden bedriftene som får besøk velges ut fra en grundig vurdering av i hvilke bransjer det er størst sjanse for å finne feil. Innen bygg, renhold, servering og transport er det erfaringsmessig mange utlendinger og ofte mye ureglementert. Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter som skatt og politi erfarer nå at kriminaliteten innen arbeidslivet knyttet til utenlandske arbeidstagere er økende i alvorlighetsgrad og kompleksitet. Kampen mot sosial dumping handler om at utenlandske arbeidstagere ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsforhold enn norske ansatte mens de jobber i Norge. I første fase av kampen handlet dette blant annet om å sørge for at arbeiderne hadde arbeidskontrakter basert på norsk lønn, at de ikke jobbet mer enn tillatt, og at norske krav til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Selv om det også på disse områdene er mye som gjenstår, er det nå i tillegg nye utfordringer. Spesielt komplisert er det når virksomheter tilsynelatende har alle papirer i orden, men hvor det for eksempel finnes to sett med arbeidskontrakter: En å vise frem i Norge, og en reell hvor for eksempel lønnen er mye lavere ved at arbeidsgiver «spiser av lasset». Denne typen juks er selvfølgelig betydelig vanskeligere å avsløre og er derfor mer ressurskrevende. Den stiller også større krav til samarbeid mellom tilsynsmyndighetene. Årsaken til behovet for samarbeid er at de hver for seg ikke har nok brikker til å få frem hele bildet. Du trenger for eksempel å kombinere både arbeidskontrakter, timelistene og skatteopplysninger for å avsløre juks. Derfor må Arbeidstilsynet og skattemyndigheter opptre sammen. Både den forrige og den nåværende regjeringen har hatt disse problemene høyt på dagsordenen. Det samme har fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene. Problemet med sosial dumping er økende. Skal vi klare å løse utfordringene mens det fortsatt har et håndterbart omfang, krever det stor innsats fra myndighetene de neste årene. Mye av sosial dumping er bare mulig hvis den som bestiller tjenestene lukker øynene og aksepterer at utenlandsk arbeidskraft i vårt land har forhold vi aldri ville akseptere at norske arbeidstagere skulle ha. Norske privatpersoner og bedrifter som ikke holder seg på rett side av loven er derfor ansvarlige for utenlandske arbeidstagere som er invalidisert uten å få hjelp, skatteunndragelser og uakseptable lønninger. For noen er dette kanskje til å leve med for å få badet pusset opp billig. Men jeg tror veldig få nordmenn er interessert i at ren mafiavirksomhet skal få fotfeste i landet. Etter at fagbevegelsen har vært toneangivende i kampen mot sosial dumping i startfasen, er arbeidsgiversiden nå mer på banen etter hvert som flere bransjer merker usunn konkurranse fra virksomheter som ikke følger spillereglene. Før finanskrisen i 2008 hadde Norge 1/3 av arbeidsinnvandringen fra de østeuropeiske EU-landene til Norden. I dag har vi i følge Fafo halvparten, og antallet mennesker stiger fortsatt. Veksten i norsk økonomi er tiltrekkende. Spørsmålet er hvilke forskjeller Norge tillater mellom nordmenn med ordnede forhold og utenlandsk arbeidskraft som har forhold vi ikke ville akseptert selv. Trygve Bragstad, spaltist
ti-ar-med-fri-arbeidsinnvandring-fra-ost-europa-norske-arbeidsforhold-under-press I ti år har arbeidstagere fra en rekke østeuropeiske land gjennom EØS-avtalen hatt tilgang til Norge. Det er ulike meninger om EØS-avtalen.
Read MoreTrygve Bragstad
188/ De siste årene har flere spurt seg om det fremdeles er grunn til å gå i tog. Vi har jo kommet så langt i vårt velferdssamfunn at det vel ikke kan være stort mer å slåss om? 1.mai har vært arbeidernes internasjonal demonstrasjonsdag siden 1889. De første kampsakene var alminnelig stemmerett og 8 timers arbeidsdag. Etter den industrielle revolusjonen som skapte arbeiderklassen hadde arbeiderne ingen innflytelse i bedriftene og i samfunnet. Arbeidstiden var lang, det eksisterte ikke sosiale ordninger, og arbeiderne hadde ikke stemmerett. 1. mai ble derfor en viktig, og den eneste dagen arbeiderene kunne markere sine krav.Selv om 1. mai ble en internasjonal og lovlig kampdag for arbeiderne, var arbeiderbevegelsens motstandere forarget. Før 1. mai ble høytidsdag i 1949 hadde ikke arbeiderne fri, men de tok seg fri en del av ettermiddagen for å delta.Kamp mot krig, for fred og frihet har alltid vært et tema, og er fortsatt krav som stilles, og ser vi ut i verden forstår vi at 1. mai fortsatt er aktuell. I mange land er det fortsatt svært aktuelt å kjempe for det vi kaller vanlige menneskerettigheter.Men hva med vårt eget land? Ja vi har kommet langt i det norske velferdssystemet, men vi må fortsatt minnes på kravet om full sysselsetting. Utvidelse av bedriftsdemokrati og medbestemmelse i samfunnet er viktige krav. Og ikke minst må vi verne om de rettighetene vi har oppnådd. Frie forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, streikeretten som er en viktig del av vårt demokrati.Vi ser også i dag et angrep på arbeidstakeres rettigheter, krav om et mer fleksibelt arbeidsliv, en svekkelse av permitteringsloven, dyrere barnehage, og mer i kontantstøtte som er et tilbakeskritt i familiepolitikk og likestilling.For fagbevegelsen har det alltid vært viktig å skape grunnlag for likhet og likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.Det er således fremdeles mange krav å stille i en demonstrasjon på 1. mai, i tillegg til at vi skal kjempe for å bevare det vi har oppnådd. Dagen skal brukes til å minne om at mye står igjen å utrette for rettferdig fordeling og trygghet i arbeidslivet. Kristine Svendsen, faglig ungdomssekretær LO Nord-Trøndelag
1-mai-en-dag-for-arbeiderrorsla De siste årene har flere spurt seg om det fremdeles er grunn til å gå i tog. Vi har jo kommet så langt i vårt velferdssamfunn at det vel ikke kan være stort mer å slåss om? 1.
Read MoreKristine Svendsen
159/Er du blant dem som ikke synes det lages ordentlig god film i Norge? Stikk på kino NÅ og få med deg "Blind". Kvalitetsfilm av øverste internasjonal klasse. Endelig, etter måneder med utsettelser, er Eskil Vogts (manusforfatter bak "Reprise" og "Oslo 31.August") regidebut klar for norske kinoer. De siste par månedene har den blitt vist under to av verdens største filmfestivaler (Berlin og Sundance) og vunnet prestisjetunge priser. Den har også høstet strålende omtale internasjonalt, blant annet fra tungvekteren indieWIRE.Jeg er litt usikker på hvor mye jeg faktisk skal skrive, siden filmen er som skapt for lange og rablende analyser, og jeg egentlig bare ønsker å få flest mulig til å se filmen selv. Så jeg foreslår at du leser denne artikkelen frem til jeg har overbevist deg om å kjøpe en billett. Vil nødig avsløre for mye. Vi får vel begynne med en trailer:https://www.facebook.com/photo.php?v=438138769649135&set=vb.214341908695490&type=2&theater"Etter nylig å ha mistet synet, trekker Ingrid seg tilbake til leiligheten sin. Et trygt skjulested hvor hun har kontroll på omverdenen. Her sitter hun dag ut og dag inn, fordypet i tanker og fantasier, mens hun venter på at ektemannen skal komme hjem fra jobben." "Blind" er en original og sjelden miks av sjangre og visuelle virkemiddel. Man kan lett skrive en tisiders analyse, både tematisk og filmatisk, eller bare tømme hodet, lene seg tilbake og nyte. Historien er sterk, karakterene interessante, og tross seriøs tematikk er det humor som hele tiden driver filmen fremover. Eskil Vogt utnytter Ingrids handikap til å bygge et unikt subjektivt filmunivers rundt henne. Elementer flyttes rundt og endres, ut fra hennes fantasi. Når hun sitter alene inne er rommet ofte helt nakent. Hun kan ikke se mange av elementene der inne, så hun fokuserer ikke på dem, og derfor kan heller ikke vi se dem. Straks ektemannen kommer hjem, spretter mange objekt tilbake på plass. Idet føttene hans møter teppet, vet Ingrid at teppet er der. Slik manipuleres virkeligheten gjennom hennes subjektive opplevelse av den hele filmen igjennom. Høres kanskje tungt og abstrakt ut, men det flyter lett og underholdende i klippen, og publikum er med hele veien.Det er noe Knausgård-aktig over samtaler og detaljer til tider. Det er f eks en scene med to gamle venner, den ene fullstendig fiktiv, som møtes igjen for første gang på årevis. Den fiktive kommer plutselig på en hendelse fra ungdommen, som muligens kan ha fått kompisen til å tro han er en stor "Star Trek"-fan. Dermed forsøker han plutselig og uventet å motbevise dette. Scenen får en ytterligere twist, når den plutselig finner sted på en buss, for å illustrere den ene kompisens opplevelse av samtalen.Mange tema flettes inn i historien, etter hvert også 22. juli. Men da på en særdeles interessant og smakfull måte. Hvordan samholdet etter katastrofen kunne gi ensomme mennesker en følelse av tilhørighet. Å la seg påvirke av medias mantra om nordmenn som verdensmestre i sorg-mestring. Men så gikk det over, og ensomme mennesker ble mer ensomme enn noensinne.Ensomhet er generelt en gjenganger i Eskil Vogts verk. Og denne gangen har han nok tatt det lenger enn noensinne før. Men også nå på en original og underholdende måte. Man både ler av, føler med og identifiserer seg med ensomheten de ulike karakterene føler. Og vi utvikler flere bånd til sjelelivet deres enn handlingene de gjennomfører.Mot slutten av filmen braker fantasi og virkelighet sammen, på en "Eternal Sunshine of The Spotless Mind"-aktig måte. Jeg skal ikke røpe for mye om disse scenene, annet enn at denne sammensmeltingen av ulike univers er gjennomført på et slikt detaljnivå rent teknisk, at den etterlatte undertegnede nesten siklende.Om du enda ikke har bestemt deg for å gå og se det som etter min mening er en av de klart beste norske spillefilmene noensinne, så sjekk ut dette klippet:https://www.facebook.com/photo.php?v=479390808857264&set=vb.214341908695490&type=2&theater Gå og se! Sverre Aune, filmnerd
blindEr du blant dem som ikke synes det lages ordentlig god film i Norge? Stikk på kino NÅ og få med deg "Blind". Kvalitetsfilm av øverste internasjonal klasse.
Read MoreSverre Aune

Lenker

lo-trondheim

frifagbevegelse

new-internationalist

norsk-labourstart

manifest

res-publica

minerva

steiganblogger

monbiot

opplysningskontoret

Følg Arbeideravisa

Handy kinoguide, februar 2014

Handy kinoguide, februar 2014

Da er vi der igjen! Februar er Norges store kinomåned, og byr på en mengde gode og varierte filmer. 2.mars går Acadamy Awards (også kjent som "Oscar-utdelingen") av staben, og som vanlig lanseres de fleste prisfavorittene på norske kinoer i februar. Medietrykket rundt disse filmene er enormt, og midt i alt ståket kan det være vanskelig å holde oversikten over hva som er hva. Så om du er lett forvirret: Fortvil ikke! Arbeideravisa presenterer en handy guide til kinomåneden februar, 2014! Og de nominerte er:

12 Years a Slave
På kino 31.01.2014
Hovedroller: Chiwetel Ejiofor, Michael K. Williams og Michael Fassbender
Regi: Steve McQueen
Sjanger: Biografi, Drama, Historie

Måneden sparkes i gang tidlig, med kanskje den største Oscar-favoritten av dem alle. Med sine to foregående filmer, "Hunger" og "Shame", har regissør Steve McQueen imponert en hel filmverden. Sammen med skuespiller Michael Fassbender har McQeen skapt tunge, kompromissløse drama, som tør å stille vanskelige spørsmål og 'dra den helt ut'. Og med sin nyeste film dykker paret nok engang ned i dypt alvorlige farvann.

"12 Years a Slave" er basert på den mørkhudede fiolinisten Solomon Northrups (Chiwetel Ejiofor) memoarer med samme navn. Memoarene beskriver hans liv som fri mann i New York, hvordan han ble lurt inn i slaveri i 1841, og ble solgt til en plantasje i Louisiana.

"12 Years a Slave" har et mildt sagt imponerende ensemble skuespillere, og er basert på virkelige hendelser. Steve McQueen er kjent for å være kompromissløs til fingerspissene, og "12 Years a Slave" virker ikke å være noe unntak. For første gang i en McQueen-film spiller ikke Fassbender hovedrollen, men den virker å være i gode hender. Chiwetel Ejiofor imponerte undertegnede i Andrea Arnolds undervurderte tolkning av " Wuthering Heights", og det blir spennende å se om han kan bære en film med så mange andre talentfulle skuespillere. Dette er også første McQueen-film hvor han ikke har deltatt på manussiden, og den første uten en tittel på kun ett ord.

Filmen er favoritt til en mengde Oscar-statuetter, og er etter min mening månedens største must-see. Kanskje årets størst, til og med.

The Wolf of Wallstreet
På kino 31.01.2014
Hovedroller: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill og Margot Robbie
Regi: Martin Scorsese
Sjanger: Biografi, Komedie, Kriminalitet

Samme dag som "12 Years a Slave" dukker også en annen Oscar-favoritt opp på lerret landet over. Verken filmens regissør eller hovedrolleinnehaver trenger videre introduksjon, hvilket allerede lover godt for kvaliteten.

"The Wolf of Wallstreet" er basert på den sanne historien om aksjemegleren Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), og portretterer hans endeløse rikdom, øredøvende fester og generelle stormannsgalskap, etter hvert som han vikles lenger og lenger inn i kriminalitet og dopavhengighet.

"The Wolf of Wallstreet" er tre timer med galskap, mørk humor og vanvittig dialog. Det er som om Scorsese har fyrt opp skuespillerne til randen, dyttet dem bort fra manus og bare latt kamera gå og gå, mens de improviserer seg ut i stadig latterligere territorier. Filmen har fått masse pes fra den mer konservative delen av Amerikas forente stater, og jeg kan godt se hvorfor. Dvergkasting, prostitusjon, mannssjåvinisme og gladvold kan bli litt for mye for enkelte, om man ikke har den typen humor. Hver enkelt skuespiller glitrer i en orgie av galskap og antimoral. Og selv med tre timer å slå i hjel, blir filmen aldri kjedelig.

The Selfish Giant: En Himmel Av Kobber
På kino 07.02.2014
Hoedroller: Conner Chapman, Shaun Thomas og Sean Gilder
Regi: Clio Bernard
Sjanger: Drama

7. februar beveger vi oss ut av Oscar-land, og inn på langt mindre glamorøse veier. Regissør Clio Barnard har blitt hyllet både av publikum og kritikere for det mange mener er den sterkeste britiske debutfilmen på årevis.

I "The Selfish Giant" følger vi de 13 år gamle arbeiderklassebarna Arbor (Conner Chapman) og Swifty (Shaun Thomas), som i jakten på raske penger vikles inn i kriminalitet og tragedie.

Filmen har allerede vunnet en mengde priser, blant annet en pris i Cannes, men midt i Oscar-rushet er jeg redd for at den fort kan forsvinne i mengden. Det er en liten film man ikke finner så mye informasjon om. Jeg håper likevel noen tar seg turen til det som virker som en av de mer interessante filmene denne måneden har å by på.

Anchorman: The Legend Continues
På kino 07.02.2014
Hovedroller: Will Ferrell, Christina Applegate og Paul Rudd
Regi: Adam McKay
Sjanger: Komedie

Etter kassasuksess og mang en trillende lattertåre får fansen det slik de vil. Anchorman er tilbake, latterligere enn noensinne.

Med 70-tallet bak seg, returnerer San Diegos mest berømte nyhetsanker for å ta New Yorks først 24-timers nyhetskanal med storm.

Personlig er jeg ingen fan av verken folkene bak filmen eller humoren deres. Heldigvis er filmsmak subjektiv, så om dette høres ut som noe for deg, så løp og kjøp. Filmen virker å ha tilfredsstilt fansen så langt, så hvorfor ikke? Få steder er bedre egnet for latterkramper enn en mørk kinosal.

Død Snø 2
På kino 12.02.2014
Hovedroller: Amrita Acharia, Carl-Magnus Adner og Jocelyn DeBoer
Regi: Tommy Wirkola
Sjanger: Action, Komedie, Horror

Tommy Wirkola er tilbake med nok en runde nazi-zombie-galskap. Likte du første runde? Virker som vi får litt mer av alt, pluss noen amerikanske skuespillere, for det internasjonale salgets skyld.

Synes nesten jeg må sitere imdb for å beskrive denne filmen:
" If the worst day of your life consisted of accidentally killing your girlfriend with an axe, chain-sawing your own arm off, and watching in horror as your closest friends were devoured by a zombified Nazi battalion, you'd have to assume that things couldn't get much worse. In Martin's case, that was only the beginning."

"Død Snø" gikk fra en klassisk "cabin-in-the-woods" skrekkfilm, til det rene slaktergildet. Wirkola lovet at oppfølgeren ville gå rett til galskapen, og det virker på traileren som om han har gjort alvor av løftet. Blod, svette og latterlige one-liners venter den som tar seg turen for mer nazi-zombie moro. Så vil det vise seg om konseptet holder i ytterligere en time og førti minutter. Etter Wirkolas svake Hollywood debut og noe tamme "Kill Buljo 2" er jeg en smule avventende. Men krysser selvfølgelig fingrene.

Her
På kino 14.02.2014
Hovedroller: Joaquin Phoenix, Amy Adams og Scarlett Johansson
Regi: Spike Jonze
Sjanger: Drama, Romantikk, Sci-Fi

Regissør Spike Jonze har laget en mengde kortfilmer, men kun et knippe spillefilmer. Som stor fan av "Being John Malkovic", "Adaptation" og "Where The Wild Things Are" er det vanskelig å ikke glede seg hemningsløst til hans nyeste prosjekt; "Her".

I "Her" møter vi den ensomme forfatteren Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), som forelsker seg i sin splitter nye, topp moderne mobiltelefon (med stemmen til Scarlett Johansen).

Spike Jonze er for meg en visjonær man aldri helt vet hvor man har. Min umiddelbare reaksjon da jeg hørte om "Her" var at den antagelig er søt, atmosfærisk og vakker, men kan mangle litt dybde og reelt drama. Vi får se om dette stemmer. Jeg ser uansett veldig fram til denne. Joaquin Phoenix gjorde etter min mening årets beste rolle i 2012, og burde passe perfekt til Jonzes stil og øye for detaljer.

Lego Filmen
På kino 14.02.2014
Hovedroller: Chris Pratt, Elizabeth Banks og Will Arnett
Regi: Phil Lord og Christopher Miller
Sjanger: Animasjon, Action, Komedie

Familiefilm med stor F? Virker absolutt slik. Med en fargerik trailer, full av morsomme figurer og lek med så vel lego som filmmediet, virker "Lego Filmen" som en sterk crowd pleaser.

I "Lego Filmen" møter vi Emmet (Chris Pratt), en helt ordinær legomann, som ved et uhell blir identifisert som den legendariske MasterBuilder, og rekruteres til å stoppe en ond lego-tyran fra å lime universet sammen.

Jeg vokste opp med lego, og kan ikke la være å føle nostalgi presse på fra alle kanter når jeg ser traileren. Jeg liker ikke en eneste av regi-duoens foregående filmer, men de virker absolutt å ta lego på alvor, og jeg kan vanskelig forestille meg at denne filmen vil skuffe. Om du er i tvil, sjekk ut traileren. Denne gir svar nok.

The Monuments Men
På kino 14.02.2014
Hovedroller: George Clooney, Cate Blanchett og Matt Damon
Regi: George Clooney
Sjanger: Action, Biografi, Drama

George Clooney er mer kjent som skuespiller enn regissør, men har da altså et par små, fine filmer bak kamera også. Med "The Monuments Men" kan Clooney fort etablere seg på den andre siden av linsen for alvor.

Det nærmer seg slutten av andre verdenskrig, og en heller utypisk militærtropp sendes ut i felten for å redde kunstskatter fra nazistenes klør.

Filmen virker som en klassisk prisvinner og kassasuksess. Basert på en bok. Balanserer komedie, drama og historie. Roller besatt av kjente og kjære amerikanske skuespillere, så vel som up-and-coming 'utlendinger'. "The Monuments Men" virker som et helstøpt verk, ment for et bredt publikum. Om du liker Clooneys tidligere verk, eller gode Hollywood-filmer generelt, er nok dette noe for deg.

All is Lost
På kino 21.02.2014
Hovedroller: Robert Redford
Regi: J.C. Chandor
Sjanger: Action, Adventure, Drama

Kan man lage en hel spillefilm om en gammel mann alene i en båt, langt ute på havet, og gjøre det severdig? Svaret virker å være JA. Jeg har enda til gode å høre/lese noe negativt om denne filmen, og den greide til og med å snappe med seg en Oscar-nominasjon for beste lyddesign.

Etter en kollisjon med en container, langt ute på havet, befinner en aldrene seiler seg plutselig i en kamp på liv og død.

I likhet med "The Selfish Giant" virker "All is Lost" som en meget interessant film jeg vet svært lite om. Det lages temmelig få spillefilmer med kun en skuespiller, av den enkle grunn at det er nærmest umulig å lykkes med det. Som cinefil føler jeg meg nesten nødt til å gå og se den så fort som mulig. At Alex Ebert står for musikken gjør den ikke mindre interessant.

Dallas Buyers Club
På kino 21.02.2014
Hovedroller: Matthew McConaughey, Jennifer Garner og Jared Leto
Regi: Jean-Marc Vallée
Sjanger: Biografi, Drama, Historie

Hva skjedde egentlig med Matthew McConaughey? Etter å ha bygd opp en karriere på håpløse romantiske komedier, slo han til med to knallsterke roller i 2011. Og siden har han ikke sett seg tilbake. I år er han å finne i både "The Wolf of Wallstreet" og "Dallas Buyers Club", og har fått en mengde skryt for begge.

Året er 1985 og rodeocowboy Ron Woodroof (Matthew McConaughey) blir diagnostisert med HIV. Han initierer jakten på en kur, og tøyer snart lovens grenser, i forsøket på å hjelpe seg selv og andre med samme diagnose.

"Basert på en sann historie" garanterer som regel prisdryss, og "Dallas Buyers Club" virker så absolutt å leve opp til denne stereotypen. Filmen har allerede vunnet 40 ulike priser, inklusive Golden Globe for beste mannlige hovedrolle og beste mannlige support. Ut fra traileren å dømme er filmen et solid drama som lener seg fullstendig på skuespillerprestasjoner. Så når disse skuespillerprestasjonene får såpass mye skryt gjør dette filmen nokså spennende, tenker nå jeg.

Kraftidioten
På kino 21.02.2014
Hovedroller: Stellan Skarsgård, Bruno Ganz og Kristofer Hivju
Regi: Hans Petter Moland
Sjanger: Action, Komedie

Med "Gymnaslærer Pedersen" og "En Ganske Snill Mann" i bagasjen, har Hans Petter Moland etablert seg som en av Norges største filmskapere. Og ut fra beskrivelsen av filmen, virker "Kraftidioten" som akkurat den typen film man ønsker seg fra den kanten.

Jeg siterer Trondheim Kinos artikkel om filmen:
" Nils brøyter en stripe sivilisasjon gjennom ødemarken - en stifinner som leter etter den samme stien hver gang. Han er svensk, men så norsk det går an å være. Uten å være norsk.

Nils utnevnes til Årets Borger. Det er en stor dag. Samme kveld blir sønnen tatt av dage. Myrdet for noe han ikke har gjort. Nils vil ha hevn. Og rettferdighet. Han hevner. Blod for blod. Men det er ikke nok. Han vil ha sønn for sønn. Det vil veganergansteren Greven også, som ikke kan forestille seg at det er andre enn Serbermafiaens Papa som står bak nedbemanningene."

Filmen er invitert til Berlin Filmfestival, sammen med Eskil Vogts "Blind", og virker som noe av det mer interessante å få med seg på kino denne måneden.

American Hustle
På kino 28.02.2014
Hovedroller: Christian Bale, Amy Adams og Bradley Cooper
Regi: David O. Russell
Sjanger: Kriminalitet (crime), Drama

De to siste gangene David O. Russel lagde film ble det publikumssuksess og Oscar statuetter. Og nå er han tilbake igjen, med nok et imponerende ensemble skuespillere og en mengde nominasjoner.

Svindleren Irving Rosenfeld (Christian Bale), og hans forførende partner Sydney Prosser (Amy Adams), lever høyt på å lure desperate mennesker i jakt på raske penger. Dessverre for dem går ikke deres affærer upåaktet hen, og snart lures de inn i et hjørne av FBI-agent Richie DiMaso (Bradly Cooper), og tvinges til å gjøre et høyrisikos oppdrag for den amerikanske staten, for å kunne renvaske seg og slippe unna fengsel.

"American Hustle" er en gjennomført film formmessig, stram visuelt og med sterke skuespillerprestasjoner. Om du liker lette krimdrama, med en god dose humor, er nok dette noe for deg.

Inside Llewyn Davis
På kino 28.02.2014
Hovedroller: Oscar Isaac, Carey Mulligan og John Goodman
Regi: Joel Coen og Ethan Coen
Sjanger: Drama, Musikk

Siden år 2000 har Coen-brødrene lagd en film nesten hvert eneste år, men nå har det altså gått hele tre år siden sist gang. Så nå er det kanskje på tide med litt mer underfundig amerikansk komedie?

Året er 1961, og vi følger den unge singer-songwriter Llewin Davis (Oscar Isaac) en uke av hans liv,målløs saumfarende i Greenwhich Village.

Ut fra det jeg har hørt og lest virker "Inside Llewyn Davis" som en vakker og stemningsfull filmopplevelse. Ikke noe stort drama, men velspilt og velfortalt. En av de filmene jeg ser mest frem til i den kommende måneden, og noe jeg tror kan treffe bredt og godt.

Blind
På kino 28.02.2014
Hovedroller: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen og Vera Vitali
Regi: Eskil Vogt
Sjanger: Drama

Eskil Vogt har regissert flere prisvinnende kortfilmer og medskrevet manusene til Joachim Triers fantastiske "Reprise" og Oslo 31. August". Nå kommer endelig hans debut som spillefilmregissør.

Etter at Ingrid (Ellen Dorrit Petersen) mistet synet i voksen alder, har hun trukket seg tilbake til leiligheten sin. Hun kan fortsatt huske hvordan verden rundt henne ser ut, men minnene blir stadig svakere. Er hun i ferd med å miste grepet om virkeligheten fullstendig?

"Blind" vant nettopp en pris i Sundance for beste ikke-amerikanske dramamanus, og er tatt ut til programmet til Berlin Filmfestival. Konseptet høres interessant ut og som stor fan av både "Reprise" og "Oslo 31.August" kan jeg nesten ikke vente med å få sett den. Om du er av typen som synes norsk film er dritt; gi denne en sjanse, kanskje du skifter mening.

Det var det! En rask og handy guide til noe av det vi kan se frem til i februar. Av alle oppramsede filmer, har jeg bare sett to så langt: " The Wolf of Wallstreet" og "American Hustle".

"American Hustle" er dessverre skuffende. Tynget ned av glasur og kakepynt, men uten noe virkelig innhold. Skuffende tom og hul. Verken noen medrivende historie, ektefølte følelser eller dypere lag psykologisk sett. En pen og tom opplevelse som glemmes fort. Vel, mulig jeg vil huske frisyrene en stund til.

"The Wolf of Wallstreet" er vel rake motsetningen. Det går fra det lett underholdende til det hysterisk morsomme. Tre timer lang, men aldri kjedelig. Glitrende skuespillerprestasjoner, selv fra de mindre bi-rollene. Finansverdenens galskap og konsekvensene av den amerikanske drømmen har vel aldri vært portrettert helt på denne måten. Og med den økonomiske krisen i bakhodet blir ikke filmen mindre interessant. Jeg synes den jevnt over lykkes i alt den prøver på. Den er på ingen måte en geni-strek, men en solid dose overklassedrama, om menn som lever så høyt at de ikke vet hva de skal gjøre med det. Dra med deg noen venner, le i kor. Det er den typen film.

Min neste artikkel kommer antakelig fra Berlin filmfestival, hvor jeg bl.a håper å få med meg "Snowpiercers", filmen som gir Harvey Weinstein hodebry.

Sverre Aune, filmnerd

Share

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

For å skrive kommentar til innlegget må du være registrert og innlogget.

Alberts blogg

281/Etter at engelske myndigheter har nektet cubanske René González innreise fordi han har sonet en dom på mer enn fire år i fengsel, er spørsmålet: Hvem lot Mandela komme til London? Er vedkommende pågrepet og straffet? Denne helga går en stor høring av stabelen i London. Den omhandler saken til The Cuban Five, på Cuba kjent som Los Cinco Heroes, De fem heltene. Femten år har gått siden de ble arrestert i USA og dømt til fengselsstraffer fra 15 år og oppover for spionasje. Det skjedde etter at de på oppdrag fra cubanske myndigheter hadde infiltrert eksilmiljøene i Miami og avdekket planer om terroraksjoner på Cuba. De varslet Havanna, som igjen varslet myndighetene i USA. I stedet for å gripe inn mot de som planla terror, gikk USAs myndigheter på jakt etter kildene for opplysningene, og fant de fem. Svært mange har protestert mot dommene. Amnesty International og åtte Nobelprisvinnere, derav tre fredsprisvinnere, fordømmer dommene. Det samme gjør en mengde organisasjoner, parlamentarikere og andre enkeltpersoner fra hele verden. LO i Trondheim og andre deler av norsk fag bevegelse har for lengst stilt seg bak kravet om frigivelse. Irma González, datter til René, har vært i Norge for å tale fangenes sak. René var den første av fangene som slapp fri. Før helga ble også Fernando Gonzalez satt fri, men de siste tre har fengselsstraffer opp i 35 år. Arbeideravisa intervjuet Irma González sist i Havanna i november, og er på veg for å dekke høringen i London. Høringen er et nytt høydepunkt i støttearbeidet for de fem. Den blir arrangert av juristforeningen i London. Der vil dommen mot de fem bli belyst av internasjonalt kjente jurister, inkludert Indias tidligere høyesterettsjustitiarius Yogesh Sabharwal, tidligere dommer i grunnlovsdomstolen i Sør-Afrika Zac Jacoob, og USAs tidligere justisminister Ramsey Clark. En rekke vitner vil bli avhørt. Dommene vil bli vurdert opp mot både USAs og internasjonale lover og regler. Resultatene av høringen vil bli lagt fram for president Barack Obama. I denne situasjonen er det altså engelske myndigheter finner ut at de ikke vil gi visum til det mest sentrale vitnet av alle, René González. Arbeideravisa sitter på avslaget. Der står det i klartekst at avslaget kommer fordi han har vært dømt til mer enn fire år i fengsel. Dermed synes det klart at vedkommende som i sin tid ga Nelson Mandela innreiseløyve må ha begått en alvorlig tjenesteforsømmelse og bør straffes. Avgjørelsen om å nekte González adgang er selvsagt utelukkende basert i gjeldende regelverk. Å antyde at dette skulle ha noe som helst med politikk å gjøre, enn si press fra USA, ville ikke ramle oss inn. God Jul!
Etter at engelske myndigheter har nektet cubanske René González innreise fordi han har sonet en dom på mer enn fire år i fengsel, er spørsmålet: Hvem lot Mandela komme til London? Er vedkommende pågrepet og straffet? Denne helga går en stor høring av stabelen i London.Les mer

Innsendt

124/Det har kommet noen reaksjoner på mitt innlegg om parlamentarisme, riktignok ikke her på denne nettsida, men på Facebook. En innsender reagerte med å spørre: "Hva er galt med parlamentarisme i kommunen når vi har det nasjonalt?" Et relevant spørsmål. Det er derfor nødvendig å si noe om hva som er forskjellen på en nasjonal parlamentarisme og kommunal parlamentarisme.Selv om det høres ut som det samme er det i virkelighetens verden det motsatte. For å forklare det må vi gå litt tilbake i tida.Da Grunnloven ble skrevet i 1814 (som vi i disse dager feirer) medførte det ingen forandring i embetsmannstyret i norske byer og bygder. Mangelen på lokalt selvstyre ble opplevd som en svakhet nå som nordmenn skulle fri seg fra diktat fra svenskekongen og hans embetsmenn som var plassert ut i byer og bygder.Det ble fremsatt krav om lokalt selvstyre – en inspirasjon fra idealene i den franske revolusjonen og fra grunnlovens ånd. Utgangspunktet var at de som finansierte lokale tiltak gjennom skatt også måtte styre bruken av dem, ikke embetsmenn oppnevnt av svenskekongen. I 1833 brukte kongen sin vetorett til å stoppe ny lovgiving på dette området, men i 1837 fikk Norge nye lover om formannskap – formannskapslovene.Disse lovene gav folkevalgte (selv om bare menn med eiendom hadde stemmerett) kimen til et lokalt folkestyre som ble viden kjent som progressivt og brøt radikalt med embetsmannsstaten og elitistiske styreformer.Formannskapslovene i kommunal forvaltning fikk sitt nasjonale gjennombrudd i 1884 da Norge gjennomførte sin nasjonale variant ved at Den norske Storting ikke lenger aksepterte at kongen i Sverige skulle ha vetorett eller utsettende virkning på de lover og forordninger den norske regjeringa vedtok.Da Norge i 1905 gjennom folkeavstemning stemte for oppløsning av unionen med Sverige, ble endelig Norge et sjølstendig land uten innflytelse fra den svenske kongen. I stede importerte de en prins fra Danmark som aksepterte denne formen for parlamentarisme, der Stortinget, ikke kongen, oppnevner regjering."Parlamentarisme" er betegnelsen på en politisk styreform der parlamentet står sentralt. Litt vanskeligere kan vi si at basis for den politiske autoritetsutøvelsen ligger i et parlament.I parlamentarismen skal regjeringen velges fra parlamentet, og etter at det er valgt, står den samme regjering til ansvar for parlamentet. Med andre ord er regjeringen en slags utøvende komité for nasjonalforsamlingen.I den norske diskusjonen om kommunal parlamentarisme handler det om å frata det folkevalgte organet (bystyret) makta etter at de har valgt et byråd. Formannskapslovene av 1837 og innføringen av parlamentarismen av 1884 var å frata kongen og embetsmennene makta, mens den moderne kommunale parlamentarismen er å frata det folkevalgte kommunestyret eller bystyret makta og føre den over til et byråd som sikrer seg all makt.I min første artikkel skrev jeg at dette er å gjenopprette embetsmannsveldet, altså å gå bakover i bakstreversk retning. Kjernen i parlamentarismen er "all makt i denne sal", altså i det folkevalgte organ. I virkelighetens verden er kommunal parlamentarisme det motsatte.Kjernen i demokratiet er at flertallet ikke skal ha alle fullmakter. Flertallet skal sikre mindretallet rett til å kritisere, rett til å komme med forslag og ytringer, og også retten til å mobilisere folkelig kamp mot flertallet. Demokrati er ikke flertallsdiktatur eller flertallstyranni, men en styringsform som sikrer at flertallet til syvende og sist kan ta avgjørelser etter at mindretallet har fått kommet med sine synspunkter.Kommunal parlamentarisme kan medføre flertallsdiktatur ved at flertallet overfører alle fullmakter til et elitistisk byråd, som i hemmelige møter kan kjøre over og tilsløre overfor offentligheten. Formannskapsmøtene i dag, der både flertall og mindretall er representert, er et åpent forum for både beboere og media. Dette er et viktig demokratisk prinsipp. Et lukka byråd representerer ei tid som våre nasjonale strateger rundt 1814 ville bekjempe. Det er de vi feirer i år, ikke de som vil innføre kommunal parlamentarisme. Svein Olav Aarlott
350/Krisen fortsetter og forsterkes for utviklingshemmede i Trondheim kommune til tross for at kommunens inntekter øker. Årsmøtet i Norsk Forbund for utviklingshemmede, Trondheim lokallag vedtok å sende dette åpne brevet til Trondheim kommune: Mennesker med psykisk utviklingshemming er en av gruppene som i dag er mest prisgitt politiske vedtak. Det gjelder vedtak både på nasjonalt og kommunalt plan. Som kommune utmerker Trondheim seg med å unnlate å følge opp både nasjonale føringer, og ta i bruk de økonomiske ressurser staten stiller til disposisjon. Dette er føringer og midler gitt for å sikre utviklingshemmede et verdig liv. Gruppen utviklingshemmede er ofte et resultat av livets lotto. Fødselsskader, arvelighetsfaktorer og tilfeldige genfeil rammer blindt. Det kan ramme alle familier som velger å få barn. Gruppen utviklingshemmede - barn og voksne - utgjør et større mangfold enn andre grupper. Utviklingshemmede og deres familier er helt avhengig av politiske vedtak i bystyret for å få et verdig liv. Det handler om å tilføre ressurser og tjenester- Gruppen barn er avhengig av et kommunalt tjeneste-/støtteapparat som setter barns utvikling i fokus i barnehage og skole. Samtidig skal resten av familien – voksne og søsken – få anledning til å delta i det ordinære samfunnsliv. Dette krever målrettede tiltak innenfor områdene avlastning og tilbud før og etter skoletid gjennom hele skoleløpet fra 6-20 år.- Ved overgangen skole-voksenliv svikter kommunene i stor grad. I flere sammenhenger har Norsk forbund for utviklingshemmede pekt på kommunens manglende bo-tilbud for utviklingshemmede. Avlastningstilbudet i Trondheim har gjennomgått kommunens knallharde effektivisering. Begge dissse faktorene gjør det tungt, ikke bare for brukerne, men også for deres familier.- Det har også vært en dramatisk nedgang i ressursene til området dagaktiviteter. Kommunens effektiviseringsprogram har ført til en så redusert kvalitet at det nå nærmest må beskrives som oppbevaring. Utvilsomt har antall brukere som mottar tilbudet økt, men ingen ressurser har fulgt med. Dette har forsterket den uforsvarlige situasjonen. Politikernes vedtak om å redusere de individuelle tiltakene, har ført til at flere pårørende merker at deres voksne sønn eller datter har hatt dramatiske funksjonsfall. Det utvikles etter hvert en kultur i Trondheim kommune der dagtilbudene på grunn av ressursmangel ikke satser på målrettede funksjonsforbedrende/-bevarende aktiviteter. Dette fører ikke bare til funksjonstap for den utviklingshemmede, men også manglende kompetanseutvikling for de ansatte som skal gi tjenester til brukere med et mangfold av behov. For de enkelte som rammes, er dette dramatisk. I flere år har det vært en dramatisk nedbygging av tjenesten.De politiske vedtak i formannskapet rundt høringen om "Brukerstyrt personlig assistent"- BPA - tyder på en positiv holdning til funksjonshemmede generelt. Det er derfor skremmende at politikerne gjennom budsjettet vedtar "å redusere støtten til følge til arbeidsplassen for utviklingshemmede". Det må ikke bli slik at IQ bestemmer hvem som skal få eller ikke få individuell hjelp med offentlig støtte.Trondheim kommune mottok i 2013 nesten 600.000 kr til hver utviklingshemmed over 16 år, som har et vedtak om kommunale tjenester. I alt er det ca 500 utviklingshemmede i denne gruppen. Levekårsreformen for utviklingshemmede - HVPU-reformen på 90-tallet - la opp til statlige overføringer som var gunstige for kommunene. Overføringer gjennom rammetilskuddsordningen, særtilskudd for tunge brukere og andre innbyggertilskudd er gode ordninger for kommunene. Dette er ordninger som har ført til at Trondheim kommune har et regnskapsmessig overskudd i forhold til sin innsats for utviklingshemmede. De utviklingshemmede betaler skatt av sin uføretrygd. Det gjør også de ansatte innenfor tjenestetiltakene for utviklingshemmede. Resultatet er at Trondheim kommune isolert sett har et overskudd i det totale regnskapet på mer enn 100 mill kr på tjenestene til utviklingshemmede. Alle nedskjæringer og såkalt effektiviseringstiltak innenfor dette området er derfor en skamplett for det styrende flertall i Trondheim kommune. Hvert år siden 2009 har kommunen hatt en merinntekt i forhold til det budsjetterte statstilskuddet for tunge brukere. Det er en skam at denne merinntekten ikke tilbakeføres til tjenestene for de utviklingshemmede når regnskapsoverskuddet disponeres. Trondheim 21.03.2014Norsk forbund for utviklingshemmede, Trondheim lokallag Steinar Johnsen
Det har kommet noen reaksjoner på mitt innlegg om parlamentarisme, riktignok ikke her på denne nettsida, men på Facebook.Les mer
Krisen fortsetter og forsterkes for utviklingshemmede i Trondheim kommune til tross for at kommunens inntekter øker. Årsmøtet i Norsk Forbund for utviklingshemmede, Trondheim lokallag vedtok å sende dette åpne brevet til Trondheim kommune: Mennesker med psykisk utviklingshemming er en av gruppene som i dag er mest prisgitt politiske vedtak.Les mer

Gratis

Skriv navn og e-post her, og få nyhetsbrev to-tre ganger i uka.Helt kort

148/Årsmøtet i Sør-Trøndelag SV 8. februar valgte Bjørn Salvesen fra Røros til fylkesleder og Elin Kvikshaug Berntsen fra Trondheim til nestleder. Det øvrige styret ser slik ut: Espen Andresen (Malvik) Kasserer / AURandi Reese (Trondheim) StyremedlemRakel S. Trondal (Malvik) StyremedlemJørund Leknes (Trondheim) StyremedlemMadeleine Mittet (Trondheim) Styremedlem Astrid Kjelsnes (Trondheim) 1.varaKjell Rønningsbakk (Orkdal) 2.varaAndreas Noteng (Melhus) 3.varaOttar Michelsen (Trondheim) 4.varaÅshild Tungen (Trondheim) 5.vara
160/Daglig leder Gunn Iren Berg Svendsen i Jobzone reagerer på utsagnet «Da slipper vi å putte penger opp i rævva på Jobzone & Co» i Arbeideravisa onsdag. Det ble servert av daglig leder Lasse Overgaard i Murarbeid AS. - Etter min mening er dette et ganske urimelig utsagn, og ikke minst at det blir satt på trykk. Murarbeid har aldri vært kunde hos oss. Vi jobber med kompetansebaserte prosesser, gir avlønning etter reglene i vikarbyrådirektivet, og har et nært samarbeid med både Arbeidstilsynet og Fellesforbundet, poengterer Berg Svendsen.- Våre medarbeidere behandles med respekt, og vi følger til en hver tid Arbeidsmiljøloven. Vi velger våre kunder med omhu og har kun samarbeid med seriøse aktører, sier hun.Berg Svendsen reagerer på at Jobzone blir trukket inn i en sak som ikke handler om dem.
152/Både Oslo og Akershus FO hadde meldt seg på Trondheimskonferansen før vedtaket i landsstyret om å boikotte konferansen på grunn av Byrkjeflot-saka. Leder Tore Kristiansen i FO Oslo opplyser at fylkeslaget nå har trukket påmeldingen. Det samme opplyser fylkesleder Ingunn Strand Johansen i Akershus:- Vi meldte oss på tidlig fordi Trondheimskonferansen er et viktig politisk verksted. Nå velger vi å forholde oss lojalt til landsstyrets oppfordring, og har derfor trukket påmeldinga, sier Strand Johansen.
Årsmøtet i Sør-Trøndelag SV 8. februar valgte Bjørn Salvesen fra Røros til fylkesleder og Elin Kvikshaug Berntsen fra Trondheim til nestleder.
Daglig leder Gunn Iren Berg Svendsen i Jobzone reagerer på utsagnet «Da slipper vi å putte penger opp i rævva på Jobzone & Co» i Arbeideravisa onsdag.
Både Oslo og Akershus FO hadde meldt seg på Trondheimskonferansen før vedtaket i landsstyret om å boikotte konferansen på grunn av Byrkjeflot-saka.